Trans African Tour

018mup

Etiopia / Djibouti  gennaio 2016 – 22 gg  2.430 Km.   Leggi tutto